Kronikk: Stort ansvar og store ambisjoner mot 2030

Spelamfiet | Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Foto: Leif Arne Holme

De siste månedene har det stormet rundt Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK). Et forslag om spelpause utløste voldsomme reaksjoner. Debatten har skapt et behov for oppklaring om SNKs standpunkt, både når det gjelder spelet og vår rolle som et såkalt konsolidert museum, med ansvar for fem museer.

Først av alt: SNK har aldri sagt at vi skal slutte med spel på Stiklestad. Vi er opptatt av spelets fremtid. Vårt arbeid med spelet formes både av den stedlige arven på Stiklestad og av rammene vi har som museum. I høst har disse rammene blitt preget av en utfordrende økonomisk situasjon. Prognosene for 2019 viser et millionunderskudd for andre år på rad, i år på mellom 2 og 3 millioner. Da er alle inntekter, også offentlige tilskudd og sponsormidler, og alle kostnader tatt med.

Ved opprettelsen i 1994 fikk SNK et nasjonalt oppdrag for formidling og forvaltning av olavsarven. Olavsarven rommer et stort mangfold. Den inkluderer tusen år med tolkninger av og eierforhold til Olav Haraldsson / Olav den hellige. Spelet er en viktig del av olavsarven. Men olavsarven er ikke kun spelet. SNK har et ansvar for å løfte frem mangfoldet.

Vårt fokus på mangfoldet i olavsarven betyr ikke at det er en motsetning mellom SNKs museumsidentitet og vårt ansvar for spelet. Spelet er en integrert del av SNKs museumsvirksomhet som vi bruker en stor andel av våre offentlige tilskudd på å produsere. Spelet har stor verdi, både som formidlingsarena og som merkevare. Samtidig har vi ca. 130 000 besøkende på Stiklestad per år. De siste årene har mellom 10 000 og 15 000 av disse sett spelet. Vi har også et ansvar for å skape verdifulle kulturopplevelser for de over 100 000 øvrige gjestene våre.

Med museumsreformen fikk SNK et utvidet ansvarsområde. Fra 2004 til 2010 ble fem museer slått sammen til én organisasjon. SNK består derfor i dag av Egge museum, Nils Aas kunstverksted, Stiklestad, Levanger fotomuseum og Stjørdal museum Værnes. Alle har samlinger, bygninger og historier som skal tas vare på. Som museets ledelse har vi et ansvar for å ivareta hele denne virksomheten. Det gjør vi ut fra grunnforståelsen at alle våre museer har stor verdi, og at vi står sterkere sammen. Vi har derfor satt i gang en prosess for å styrke SNK som konsolidert museum.

Økonomi og utvikling er nødvendige bærebjelker for fremtidens SNK. Museene i Norge opererer i et krevende økonomisk landskap. Våre bevilginger preges av innstramming. Det stilles strengere krav til egeninntjening. Den forestående regionreformen skaper økonomisk usikkerhet. Samlet gjør det oss sårbare for økonomisk risiko. Samtidig er fremtidens SNK avhengig av utvikling. Et museum som ikke endrer seg i takt med samfunnet blir irrelevant. Vi må derfor drive nyskapende museumsarbeid og langsiktig strategisk planlegging. Det forutsetter økonomisk stabilitet og forutsigbarhet.

Både utvikling og økonomi preger vårt arbeid med spelet. Spelet om Heilag Olav har alltid vært i utvikling. Det er en kvalitet SNK vil ivareta. Samtidig konkurrerer dagens spel med mange andre arrangementer, noe som skaper større kamp om publikum. SNK har derfor investert betydelige midler i et utredningsarbeid om spel på Stiklestad mot 2030. Forstudien som ble levert i november avsluttet første fase i arbeidet.

Selv med langsiktig tenkning kan akutte situasjoner oppstå. For SNK skjedde det i høst da resultatet for sommersesongen viste at vi gikk mot et underskudd på flere millioner. En viktig årsak, som uttrykte en trend vi har sett over flere år, var nedgang i billettsalget til spelet. Vårt primære løsningsforslag var en spelpause i 2020. Det ville gi økonomisk pusterom, samt et år hvor fremtidens spel skulle settes på dagsorden. For å likevel åpne for spel neste år, ba vi om en ekstrabevilgning for 2020. Det fikk vi ikke gjennomslag for. Når det nå blir spel i 2020, innebærer det derfor at vi må skjære ned betraktelig på den øvrige virksomheten i hele SNK.

Vi ser at prosessen knyttet til saken burde ha vært bedre. Vi er lei oss for uroen dette har skapt. Begrunnelsen står vi likevel fast ved: Ønsket om å ta et tydelig grep nå for å unngå langt mer dramatiske konsekvenser i årene som følger.

”Intet spel, intet SNK!” har nærmest blitt et mantra i høstens debatt. Vi anerkjenner spelets store betydning. Samtidig var Stiklestad et unikt symbolsted i drøyt 900 år før 1954. Å jobbe på Stiklestad og i SNK er et privilegium. Vi har enestående ansatte, en fantastisk frivillighet, og vi arbeider med kulturarv som betyr svært mye for mange. SNK har derfor store ambisjoner for Stiklestad og for museene på Egge, Inderøy, Levanger og Stjørdal frem mot nasjonaljubileet i 2030. På veien dit ser vi frem til nær dialog med våre eiere, samarbeidspartnere og alle som har eierskap til arven vi forvalter. Slik skal SNK forbli et moderne museum som kombinerer sterke røtter med et fremtidsrettet blikk. Og, sommeren 2020 blir det spel på Stiklestad. Hjertelig velkommen skal dere være!                                                                                         

Signert styret og ledergruppen ved Stiklestad nasjonale kultursenter AS

Del på Facebook