Prosjekter, planer og rapporter

En levende spelarv på Stiklestad mot 2030

Prosjektet «En levende spelarv på Stiklestad mot 2030» ble satt i gang 1. april 2022. Prosjektets mål var å tematisere spelarvens fremtid på Stiklestad og utviklingen av Spelet om Heilag Olav spesielt. Prosjektet hadde to fokusområder: kunstnerisk utvikling og bærekraft. Prosjektet er en viktig del av arbeidet frem mot Nasjonaljubileet 2030.

Sluttrapport formidlingsarena Stiklestad

Vi er opptatt av å utvikle Stiklestad som verdifullt og relevant symbolsted, formidlingsarena og møteplass for nye tusen år!
Derfor ønsker vi å lage en helhetlig plan for slagstedet og symbolstedet Stiklestad med fokus på historiene som alle besøkende skal oppleve når de kommer hit.

Viktige deler er plassering og bygningsmessig utforming av ny hovedutstilling, oppgradering av eksisterende hovedbygg og utforming av stiene mellom de ulike formidlingsstedene på Stiklestad.

Utviklingsplan Museene Arven “Der fortellinger møtes”

Utviklingsplan Museene Arven 2021-2024: “Der fortellinger møtes”

Museene Arven skal ha et bevisst og aktivt forhold til sitt samfunnsoppdrag. I utviklingsplanen “Der fortellinger møtes” har Museene Arven laget museumsplattform som inneholder vår visjon, våre verdier og essensen av vår felles museumsforståelse og ambisjoner som samfunnsaktør. Dette er fundamentet for hele vår virksomhet.

Plattformen bør leses i sin helhet, men her er essensen:

Museene Arven skal bidra til møter mellom mennesker og fortellinger som inspirerer til samtale, refleksjon og samfunnsengasjement. På denne måten skal Museene Arven være et museum som bidrar til livskraftig demokrati.

Planen ble utviklet før navneskifte i 2023 og det tidligere navnet Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) vil kjennetegne Museene Arven.

 

Plan

Plattformen bør leses i sin helhet.
Les hele utviklingsplanen her

Stedlig utviklingsplan SNK
“Der fortellinger møtes”

Utviklingsplan SNK 2022-2025: “Der fortellinger møtes”

Dette dokumentet er den stedlige utviklingsplanen for SNK Stiklestad.
Planen skal sikre en helhetlig, kvalitetspreget og målbevisst museumsvirksomhet på SNK Stiklestad i planperioden.

SNK Stiklestads utviklingsplan må sees i sammenheng med «Der fortellinger møtes» som er den overordnede utviklingsplanen for det konsoliderte museet Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) i perioden 2021-2024. SNK sin felles visjon er Der fortellinger møtes.

Min stemme – våre historier

Min stemme – våre historier er en veiviser  til hvordan museer og minnesteder kan skape en læringsarena for voksenopplæringa for minoritetsspråklige, der deltakerens stemme og historie står i sentrum. Undervisningsopplegget skal styrke deltakeren sine muligheter til å bli aktive medborgere og gi dem kompetanse til å delta i demokratiske prosesser. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Falstadsenteret, Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Senter for voksenopplæring i Trondheim.

 

likestillingsredegjørelse

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering og
stereotypisering på grunn av kjønn, graviditet,
permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver,
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse,
seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk,
alder og kombinasjoner av disse grunnlagene.