Om oss

Stjørdal museum Værnes, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas Kunstverksted og Egge museum har i en årrekke vært del av et stort museumsfellesskap. Fra 2023 har denne organisasjonen fått et nytt navn: mens navnene til enkeltmuseene består, heter fellesskapet nå Museene Arven.

Fellesskapet knyttes sammen av vårt sterke fokus på museenes samfunnsrolle og vår felles visjon: å bidra til et livskraftig demokrati.

Med det nye året 2023 endrer museumsfellesskapet Stiklestad Nasjonale Kultursenter navn til Museene Arven. Det er en milepæl for alle i organisasjonen. I tillegg håper vi navnet vil bidra til en større samtale om hva arv egentlig er og kulturarvens rolle som samfunnsformende kraft.

Arven er et ord som knytter museene våre sammen. Vi jobber med kulturarv, med arven etter Sigrid på Egge, Nils Aas, Harald Renbjør og Martin Moe, med olavsarv og spelarv, med arven etter regionens kvinner og menn og ulike minoriteter, med bergkunst og mye mer. I tillegg inviterer det nye navnet til å diskutere hva arv egentlig er. Dette spørsmålet er svært viktig for oss som jobber i museum, men det bør også være en sentral del av den større samfunnsdebatten. For: hva som ender opp med merkelappen kulturarv er aldri nøytralt eller naturgitt. Det er et resultat av valg gjort av de som har levd før, av oss som lever i dag og som har stor betydning for både vår samfunnsforståelse og vår selvforståelse. Med navnet Museene Arven ønsker vi rette søkelys mot nettopp denne dynamiske og kraftfulle siden ved fenomenet arv. Vi vil bruke navnet til å utfordre alle til å spørre: Hvilke historier og spor har blitt overlevert fra fortiden? Hvilke historier har ikke blitt fortalt og hvorfor? Hvordan forvaltes, formes og brukes kulturarv i dag? Hvilken arv sender vi videre og til hvem? Og: hva vil jeg at arven etter meg skal bli?

Les hele kronikken om det nye navnet her.

Museumsfellesskapet arbeider med kulturarv som har en tidsdybde som spenner fra fjern fortid til nåtid og med historier av lokal, regional, nasjonal og internasjonal betydning. Verdien av avdelingenes egenart står sentralt i vår virksomhet. Samtidig knyttes Museene Arven sammen av vår felles forståelse av hvilket museum vi skal være for, i og sammen med samfunnet.

Museene Arvens verdier er tankevekkende, troverdig, inviterende og uredd. Vårt arbeid skal bygge på̊ ICOMs etiske retnings­linjer, UNESCOs kulturkonvensjoner og FNs bærekrafts­mål. Vi skal være en sterk museumsfaglig stemme i tett dialog med resten av samfunnet. Vi skal løfte samfunnets mange stemmer og fortellinger. Vi skal bruke vår kunn­skap og kompetanse til å ivareta og synliggjøre kulturarvens ulike materielle og immaterielle avtrykk. Vi skal bidra med perspektiver på̊ historien som skaper samtaler og utfordrer etablerte sannheter. Vi skal arbeide slik at fortiden oppleves relevant, relaterbar og verdifull. Vi skal møte personer og fortellinger, fra fortid og nåtid, internt i organisasjonen og utenfra, med verdighet og tydelig­het. Vi skal være bevisst vår rolle og vårt ansvar som museum gjennom å etterstrebe ny kunnskap, ved å ha et kritisk blikk på egen virksomhet og gjennom å invitere stadig nye personer og grupper inn i vårt arbeid.

Museene Arven skal vise – og utfordre forståelsen av – hva et mu­seum kan og bør være. Og: vi skal bidra til møter mellom mennesker og fortellinger som inspirerer til samtale, refleksjon og samfunnsengasjement. Slik skal vi svare på vår overordnede ambisjon: Museene Arven skal være et museum som bidrar til et livskraftig demokrati.

Konsernet Museene Arven AS består også av Stiklestad Hotell AS. Dette er driftsorganisasjonen for hotellet på Stiklestad og et heleid datterselskap av Museene Arven.

Museene Arven AS eies av Trøndelag fylkeskommune, Verdal kommune, Stjørdal kommune, Levanger kommune, Inderøy kommune og Steinkjer kommune.

Museene Arven

museene arven Uten navn (285 x 175 px) Levanger Fotomuseum Nils Aas Kunstverksted Stiklestad Logo Svart (1) Stjørdal Museum Værnes