Vil du skrive masteroppgave om inkluderende praksis og samfunnsdialog på museum? SNK lyser nå ut tre masterstipend!

Har du lyst til å skrive en masteroppgave om inkluderende praksis og samfunnsdialog på museum? SNK lyser nå ut tre masterstipend!

Talerstolen Stiklestad er navnet på Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) sin mangeårige samfunnsdialogsatsning. Med samfunnsdialog mener SNK både dialog om og dialog med samfunnet museet er en del av. Satsningen tar utgangspunkt i følgende tankesett: Stiklestad har i snart tusen år vært et sted for meningsbrytninger. Denne arven ønsker SNK å gi et verdifullt, nåtidig innhold. Det opprinnelige målet med Talerstolen Stiklestad var derfor å utvikle Stiklestad som en arena for bred samfunnsdialog. Det har blitt gjort gjennom å invitere et stadig bredere spekter av samfunnsstemmer til Stiklestad for å rette søkelys mot både historiske spørsmål og dagsaktuelle temaer gjennom ulike ytringer. Arbeidet med talerstolen har fått ekstraordinære bevilgninger over statsbudsjettet de to siste årene: 1 million for 2019, 1,7 millioner for 2020.

Fra 2019 har talerstolsatsningens rolle blitt løftet og utvidet gjennom to nye perspektiver. Det første er en utforskning av talerstoltekningen som metode, det vil si et forsterket fokus på samfunnsdialog og samskaping i museets samlede virksomhet. Det andre er at talerstolarbeidet nå inkluderer hele det konsoliderte SNK, altså Egge museum, Nils Aas Kunstverksted, Stiklestad, Levanger fotomuseum og Stjørdal museum Værnes. Denne utvidede satsningen har blant annet resultert i ansettelse av en spesialrådgiver, en workshoprekke med fokus på erfaringsutveksling og kompetanseheving og utviklingen av en rekke større og mindre talerstolprosjekter slik som ”Vårres høytid” (2019) og ”Vindusfortellinger. Lokale opplevelser av annerledesvåren” (2020).

SNK er opptatt av å knytte forskning til sitt museumsfaglige utviklingsarbeid. Som et ledd i talerstolsatsningen lyser derfor SNK ut tre masterstipend høsten 2020. Stipendene er på 10 000 pr. oppgave og gis til masteroppgaver innenfor historie, kulturminneforvaltning, pedagogikk, samfunnsvitenskapelige fag og andre relevante fagområder som tematiserer konseptet samfunnsdialog på museum. Oppgavene skal tematisere SNK sitt talerstolarbeid på et eller annet nivå, enten gjennom følgeforskning eller analyse av samfunnsdialogens rolle på museum med SNK som et (av potensielt flere) eksempler.

Aktuelle kandidater bes sende inn en prosjektskisse på ca. 3 sider innen fredag 11. desember klokken 12.00. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en presentasjon av oppgavens tema, en problemstilling, en fremdriftsplan samt en kort litteraturliste. Tildeling av stipend avgjøres i fellesskap av SNKs fagsjef og SNKs spesialrådgiver for samfunnsdialog.

Søknaden sendes til fagsjef Heidi Anett Øvergård Beistad på [email protected]

Eventuelle spørsmål kan rettes til samme adresse.

 

Del på Facebook