Disse skal bistå med stedsutvikling på Stiklestad mot 2030

Som en del av forberedelsene til Nasjonaljubileet 2030 lyste Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) i starten av august ut en konkurranse i form av et parallelloppdrag knyttet til stedsutvikling på Stiklestad. To team er nå valgt ut til å gjennomføre parallelloppdraget,  LPO arkitekter og Pir II.

 

Oppdraget handler om å skape et helhetlig konsept for slagstedet og symbolstedet Stiklestad ut fra et formidlingsperspektiv. Viktige elementer vil være plassering og bygningsmessig utforming av ny hovedutstilling, samt oppgradering av eksisterende hovedbygning/kulturhus. Infrastruktur mellom stedets ulike formidlingsarenaer står også sentralt.

 

Utlysningen var en åpen invitasjon, hvor aktuelle team med kompetanse innen arkitektur, landskapsarkitektur, kulturformidling og bygningskonstruksjon kunne melde interesse.

Totalt 12 team bestående av ressurspersoner fra flere av landets ledende fagmiljø sendte inn begrunnede kvalifikasjonssøknader. Ut fra disse ble LPO arkitekter og Pir II valgt til gjennomføring av oppdraget.

LPO arkitekter sitt team består av LPO arkitekter, Asplan Viak , Gagarin og DIFK i samarbeid med Bright Norway as og Vill Energi as. LPO arkitekter er et av landets største arkitektkontorer med over 100 ansatte. Hovedkontoret ligger i Oslo. LPO har solid kompetanse innen prosjektering av komplekse bygg, utvikling av hele museumsanlegg og nytenkende konsepter for utstillinger. Firmaet har vunnet en rekke priser for sine bygg og utstillinger. Sammen med Bright har LPO arbeidet med utstillinger på Maihaugen. LPO, Asplan Viak, DIFK og Vill energi jobber nå sammen med utviklingen av det nye Skrei Kulturarvsenter i Lofoten som skal formidle historien om lofotfisket.

Pir II sitt team er sammensatt av arkitekter, landskapsarkitekter, bygningsingeniører, interiørarkitekter fra Pir II supplert med kulturformidlingskompetanse/teknikk fra Jarl Korshamn Holstad, Kulturteknikk As og Light Bureau. Pir II har kontor i Trondheim og Oslo. Firmaet har mye erfaring fra kulturbygg, museumsbygg og store parkanlegg. Pir II har bl.a. hatt ansvaret for Turnéteateret i Verdal og nybygget i Krambugata 2 i Trondheim som er bygget over funnene av Klemenskirken. Pir II har vunnet flere priser for prosjekter med energi- og miljøbevisstarkitektur.

Vi er meget fornøyd med interessen for å delta i oppdraget. Samtlige 12 tilbydere er vurdert til å ha høy kompetanse, mange relevante referanser og stor motivasjon for oppdraget. De fleste teamene har scoret meget bra på arkitekt- og landskapsarkitekt­kompetanse. Det som i all hovedsak har skilt de to som er valgt fra øvrige søknader er kulturformidlingskompetansen og deres oppgaveforståelse.»

Parallelloppdrag er en konkurranseform som ofte brukes i stedsutviklingsprosesser. Oppdragsformen gir godt tilfang av ideer og løsningsmuligheter, samtidig som det sikrer medvirkning og dialog mellom bestiller, innleide konsulentteam og samfunnet forøvrig. Norske arkitekters landsforbund (NAL) bistår prosessen. Parallelloppdraget skal ferdigstilles innen mai 2022 og danne grunnlag for konseptvalg for videre utvikling på Stiklestad. Resultatet av arbeidet vil bli utstilt på Stiklestad sommeren 2022.  Målet er at arbeidet skal bidra til videre utvikling av Stiklestad som relevant symbolsted, tankevekkende formidlingsarena og inkluderende møteplass.

Selve oppdragsfasen gjennomføres som dialogseminar mellom de valgte teamene og oppdragsgiver. Det vil nedsettes en bredt sammensatt vurderingskomite til å følge seminarene og det vil gjennomføres åpne møter som en del av prosessen. Etter endt oppdrag står SNK fritt  i å evaluere og velge ut det beste fra teamenes forslag, og sammenfatte dette i et anbefalt utviklingsgrep for Stiklestad.

Vi er trygge på at de valgte teamene vil bidra både med verdifulle idéer og til å visualisere utviklingspotensialet for Stiklestad på en tankevekkende og inspirerende måte. Vi gleder oss til veien videre!

 

Foto: Ole Morten Larsen

Del på Facebook