Stedsutvikling på Stiklestad mot 2030:
«STIKLESTAD FOR NYE TUSEN ÅR!»

Vi presenterer nå hovedgrepene for stedsutvikling på Stiklestad mot 2030!
Konseptet har fått navnet «Stiklestad for nye tusen år» og omfatter blant annet et helhetlig landskapsgrep, ny hovedutstilling i borggård, ny ankomst til kulturhus og overbygd varemottak.

Skissene som legges frem viser våre visjoner for «Stiklestad for nye tusen år». Konseptet vil videreutvikles i et forprosjekt fram mot 2025.

Se skissene her

Navnet «Stiklestad for nye tusen år» viser til jubileet i 2030 som en anledning for å skape varig attraksjonsutvikling, økt besøk og en forsterket samfunnsrolle for museet og møteplassen Stiklestad. Dagens Stiklestad har mange unike kvaliteter. Samtidig er dagens hovedutstilling fra 1992 og har betydelig behov for oppdatering, og stedet som helhet har stort behov for tilrettelegging både ut fra et formidlings- og et tilgjengelighetsperspektiv. Målet med «Stiklestad for nye tusen år» er å etablere en ny hovedutstilling og gjennomføre landskapsgrep som gir publikum en ny opplevelse både av «her sto slaget» og av symbolstedet sin tusenårige historie. Slik skal Stiklestad også videreutvikles som kraftfull demokratisk arena og relevant møteplass, et perspektiv som er viktigere enn noen gang i en verden hvor demokratiet er under press.

Vinteren/våren 2022 ble det gjennomført et parallelloppdrag for stedsutvikling på Stiklestad mot 2030. To team fra arkitektfirmaene Pir II og LPO var engasjert i prosessen. Parallelloppdraget innebar en høy grad av involvering gjennom tre folkemøter og en bredt sammensatt vurderingskomité som fulgte prosessen, og bidro med mange inspirerende idéer til videreutvikling av Stiklestad.

I sin anbefaling, vektla vurderingskomiteen spesielt at bærekraft burde være førende for videre arbeid. Dette skapte spennende utvikling i prosjektet. LPO fikk i oppdrag å ferdigstille konseptet våren 2023. Klima og økonomisk bærekraft har stor vekt i det nye forslaget. Byggfornyelse fremfor nybygg, bedre utnyttelse av eksisterende areal og mulighet for faseinndeling står sentralt. Dette medfører blant annet at ny hovedutstilling legges inn i eksisterende bygningsmasse, og denne skal ha førsteprioritet.

LPO har med utgangspunkt i dette ferdigstilt konseptet «Stiklestad for nye tusen år» som består av:

  • Landskapsgrep: Et sirkulært grep løfter fram kirka som stedets sentralte kulturminne, «stedet der kongen falt», og tydeliggjør Stiklestad som slagsted og symbolsted.
  • En ny hovedutstilling legges til deler av borggården. Fokus på siktlinjer mellom hovedutstilling og kulturlandskap utendørs. Løsning henger sammen med landskapslokk over varemottak og magasin.
  • «Våpenhus» – ny ankomst til kulturhuset. Hovedinngang utformes som en portal eller «våpenhus» som kommuniserer med Stiklestad kirke uten å konkurrere med den. Uterestaurant på framsida av kulturhuset videreutvikles.
  • Følgende områder skal utredes nærmere i forprosjektet:
    • Formidlingssal/storstue-funksjon, hotell og restaurantkapasitet, kjøkken og kontorfunksjoner, sammen med driftsselskap og eiendomsselskap for hotell.
    • Infrastruktur på uteområdet, utvikling av Olavshaugen og spelamfiet i nært samarbeid med Fortidsminneforeningen og Verdal kommune.
    • Konkretisering av hovedgrepene.

Totalkostnad for «Stiklestad for nye tusen år» er anslått til kr 550 millioner, inkludert ny hovedutstilling. Sammenlignet med andre nasjonale museumsprosjekter, er prosjektet av en relativt moderat størrelsesorden.

I første rekke vil det nå bli jobbet med å skaffe finansiering til forprosjekt som ønskes i gangsatt høsten 2023.

Deltakere i prosessen så langt:
SNK og Museene Arven
Proneo
Spera
Verdal kommune
Riksantikvaren
Trøndelag fylkeskommune
LPO Arkitekter med team: Asplan Viak, Gagarin, Creative Technologies, Vill energi, DIFK

I parallelloppdraget deltok også:
Pir II med team: Jarl Holstad, Light bureau, Kulturteknikk
Vurderingskomité, sammensatt av representanter fra: Norske Arkitekters Landsforbund, Eidsvoll 1814, Saemien Sijte, Trøndelag Reiseliv, spelnemnda, ungdomsrepresentant fra Verdal vidg, Trøndelag fylkeskommune, Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Museene Arven

Del på Facebook