OMRÅDE

Husmannsplassen

Sammenbygd stue og uthus fra husmannsplassen Rye under gården Snausen i Leirådalen fra ca 1850.

Kommer fra: Husmannsplassen Rye under gården Snausen i Leirådalen.
Alder: Fra ca. 1850
Til museet: 1972.

Her er stue og uthus bygd sammen i en bygning med vinkel. Stue/kjøkken og fjøs er bygd av laftet tømmer i to etasjer, mens låven og vedbua er av reisverk. Grunnmuren er av gråstein, og taket er tekt med torv.

Da husene ble bygd opp på museet, ble det ikke gjort nøyaktig som de stod på Rye, bl.a. var det spontak der og ikke noe hellbru (låvebru).

Malt med litt brei pensel, kan vi si at det fans husmenn i bygdene på Innherred i vel to hundre år, fra noe før 1700 til litt etter 1900. Husmannsplassene var ikke skilt ut fra gårdene, så ofte var det slik at bonden åtte jorda, men husmannen husa. Husmennene hadde gjerne noe pliktarbeid på gården, i tillegg var de ofte flinke håndverkere, f.eks. snekkere og skreddere.

Midt på 1800-tallet må vi oppfatte husmennene og familiene deres som en fattig underklasse. Og denne underklassen var stor, det var langt flere husmenn enn gårdeiere i Verdal i 1850.