Styret ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Bente Erichsen (Styreleder)

Oddbjørn Nordset (Nestleder)

Jo Stein Forbord Moen (Styremedlem)

Arnstein Indahl (Styremedlem og ans. rep.)

Anne Kristine Børresen (Styremedlem)

Arnstein Hellem (Styremedlem)

Nils Åge Aune (Fast møtende varamedlem)

Maiken Lien Jørgensen (Observatør og ans. vararep.)