Historisk håndverk

Hva er historisk håndverk?

Det innebærer å ta vare på immateriell og materiell kulturarv ved å utøve tradisjonshåndverk med ulike teknikker, verktøy og materialer.

På Stiklestad jobber vi med historisk håndverk både på middelaldergården Stiklastadir og på folkemuseet. Gjennom byggingen av Stiklastadir med langhus, gjesteloft og fjøs/stall har vi tilegnet oss unik kunnskap om byggeteknikker og verktøy fra vikingtid og middelalder.

Kunnskapen om istandsetting, materialbruk og verktøy knyttet til folkemuseets 30 bygninger fra 16-1900 tallet er også stor. Her jobbes det med vedlikehold og større flytteprosjekt som Ingvaldsengården med snekkerverksted.

smiing

Hva driver vi med?

  • Tilby kurs og opplæring for byggfag ved videregående skoler i regionen.
  • Samarbeide med næringsliv og frivillige lag og foreninger om kompetanseheving for håndverkere, lærlinger og elever.
  • Tilstandsvurdering og rådgivning
  • Øke interesse for håndverk blant barn og barnefamilier, bl.a. gjennom Vikingsommer
  • Utøving av tradisjonshåndverk som lafting, snekring, smiing, vindus-restaurering, treskjæring m.m.

Prosjektet historisk håndverk's hovedområder:

Utvikling av folkemuseet- satsing på håndverksmiljø

En helhetlig plan for utvikling av folkemuseet skal utarbeides tidlig i planperioden. Vi ønsker et klarere skille mellom kulturhistoriske bygg og områder og bruksbygg. Vi vil også tilby mer håndverksformidling. Inntakspolitikk for både gjenstander og bygg skal avspeile vår satsing på håndverk. Det største prosjektet i inneværende planperiode vil være Ingvaldsengården med snekkerverksted. Dette omfatter både istandsetting av bygninger og registrering av et betydelig antall gjenstander.

Utvikling av middelaldergården Stiklastadir

I årene fram mot 2030 skal middelaldergården Stiklastadir utvikles til et
komplett gårdstun. Den helhetlig planen for dette arbeidet skal revideres i løpet av planperioden. I tillegg skal det bygges en stovebygning(årestue). Til dette prosjektet er det en rekke tiltak, både innenfor kildesøk og forskning i forkant, håndverksforskning underveis i bygginga sammen med studenter og elever, samt håndverksformidling.

Kunnskapsoverføring, kunnskapsutvikling, samhandling og forskning

SNK Stiklestad skal i planperioden jobbe med kunnskapsoverføring til flere målgrupper med hovedfokus på studenter og elever. Vi ønsker også å jobbe sammen med eksisterende og nye samarbeidspartnere, både innen frivillige organisasjoner og bedrifter for å øke interessen for tradisjonshåndverk. Vi har også en ambisjon om å øke vår forskning på området.

Som museum har vi et ansvar for å jobbe med immateriell kulturarv. Vår hovedtilnærming til dette er historisk håndverk. Museumsmeldinga «Museene i samfunnet. Ting, tillit og tid framhever at det er en viktig oppgave for museene å legge til rette for at håndverkstradisjoner og kulturuttrykk blir holdt i hevd. De siste årene har SNK Stiklestad styrket sin kompetanse og kunnskap om historisk håndverk på flere områder. Gjennom byggingen av middelaldergården Stiklastadir med langhus, gjesteloft og fjøs/stall har vi tilegnet oss unik kunnskap om gamle byggeteknikker og verktøy. Kunnskapen om istandsetting, materialbruk og verktøy knyttet til folkemuseets bygninger fra 16-1900 tallet er også stor og oppdatert.