Klart for flytting av snekkerverksted til Stiklestad

Vi har siden nyttår utredet muligheten for å flytte snekkerverksted med tilhørende bolighus fra Lektor Musums gate 15 i Verdal til Stiklestad. Nå gjøres de siste forberedelsene for flytting, både på eksisterende adresse og på Stiklestad.

 

Utgangspunktet for utredningsarbeidet var en oppfordring fra Riksantikvaren til SNK, Verdal kommune og Trøndelag fylkeskommune om å ta vare på den bynære gården som har stor verneverdi.

Det ble nedsatt ei prosjektgruppe med representanter fra alle disse tre som har jobbet tett sammen på etterjulsvinteren/våren. I tillegg har SNK hatt en god og konstruktiv dialog med utbyggerne i Lektor Musums gate 15 AS, om selve flytteprosessen.

 

Lektor Museums gate 15 er en komplett bynær gård, som består av bolighus, snekkerverksted, samt noen mindre materiallager. I tillegg er det en gammel hage med fine element.  Snekkerverkstedet med masstue ble bygd i 1914, og var i kontinuerlig drift fram til 1987.

 

I utviklingsplanen for SNK 2021-2024, «Der fortellinger møtes» er det lagt tydelige føringer for at håndverkstradisjoner og teknisk kunnskap skal være et satsingsområde i den kommende perioden. SNK er blant annet læringsarena for bachelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU, og samarbeider også med byggfag ved de videregående skolene i området for å gi elevene en smakebit av tradisjonshåndverk.

 

Olavsarv

Å ta vare på snekkerverkstedet er relevant i forbindelse med handverkssatsingen på Stiklestad, men også i forbindelse med olavsarv. Restaureringa av Stiklestad kirke i 1930 var et stort oppdrag for snekkerverkstedet i Lektor Musums gate 15, og store deler av dette arbeidet er dokumentert  i form av maler, tegninger og gips-avstøpninger. Her fins høvler til listverk og verktøy som blir viktige å finne ved senere antikvarisk restaurering av Stiklestad kirke. Det var også dette snekkerverkstedet som laget de første prototypene til våpen; øks, sverd og skjold, til  Spelet om Heilag Olav.

I friluftsmuseet på Stiklestad sin portefølje av bygg finnes det ikke bynære gårder, eller verksted. Lektor Museumsgate 15 vil miljømessig også stå godt til saga på friluftsmuseet. Alt i bolighuset er produsert i snekkerverkstedet: Vinduer, dører, listverk, inngangsparti med søyler. Bolighuset er dermed et direkte avtrykk av snekkerhåndverket, den handlingsbårne kunnskapen og verktøyene.

«Snekkerhandverket sitter i både huset og verkstedet, sier bygningsvernhåndverker og rådgiver, Håvard Stuberg. « Slitasje på dørstokker  forteller om bevegelsesmønster og slitasje på verktøy forteller om bruken. Dette må bevares for ettertida. At maskinene allerede i 1914 var utstyrt med elektriske motorer gjør arbeidsplassen moderne for sin tid, samtidig som det tradisjonelle handverket uten maskinell kraft er godt representert», legger Stuberg til.

 

I løpet av sommeren er det gjort en omfattende jobb med å tømme snekkerverkstedet for gjenstander. Grunnarbeidene på tomta på Stiklestad er nå i sluttfasen, parallelt jobbes det med demontering og forberedelser til flytting av byggene.

Både Verdal Kommune, Trøndelag Fylkeskommune og SNK har bidratt med finansiering av flyttinga. I tillegg har utbyggerne i Lektor Musums gate 15 AS bidratt med kostnadsreduserende tiltak i forbindelse med selve flytteprosessen.

«Snekkerverkstedet er et godt eksempel på den lange og aktive håndverkstradisjonen i Verdal. Vi opplever stort engasjement fra lokalbefolkningen i forbindelse med saken» sier, avdelingssjef på Stiklestad Ingegerd Eggen. «Både historielaget og andre aktører har vist interesse for å samarbeide med SNK om istandsetting av bygården og det er vi veldig glade for», legger hun til.

«Vi holder framdriften og hvis alt fortsatt går etter planen vil vi være klare for flytting innen utgangen av september», sier avdelingssjef  Ingegerd Eggen

Del på Facebook